مقام معظم رهبری: «دولت، کارگزار ملّت است؛ و ملّت، کارفرمای دولت است. هرچه بین ملّت و دولت صمیمیّت بیشتر و همکاری بیشتر و همدلی بیشتری باشد، کارها بهتر پیش خواهد رفت.»       
مجمع عمومی کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان رشت و حومه، 23 خرداد 94 برگزار شد